-A +A

Oljevernøving i Fensfjorden

Bilete frå oljeaksjon 2010

26 - 28 mai 2015 gjennomførar Kystverket, Statoil og Interkommunalt utvalg mot akutt forureining (IUA) ein oljevernøving i fensfjorden. I den samanheng vil det bli ein mindre strandrense øving i området Naustvågen til Fonnebost.

Storstilt øving frå naudetatane

Både politi, helseinstansar og Lindås og Meland Brann & Redning er med på øvinga, som går føre seg i tidsrommet mellom klokka 17 og 20 Torsdag 7/5-15 og 21/5-15

Medan vi ventar på ambulansen

Samarbeidsprosjektet gir brannmenn og andre i beredskap bedre førstehjelpskompetanse slik at de kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Mannskaper ved Lindås og Meland Brann og Redning har no vert gjennom opplæring med instruktørar frå Norsk Luftambulanse.

Informasjonsskriv til publikum i NORDHORDLAND

HV-09 gjennomfører Øvelse Mini-Bjørgvin i tidsrommet 10.-16. mars.

Sider